OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky určujú základné práva a povinnosti v obchodnom vzťahu medzi odberateľom a dodávateľskou firmou Vladimír Krátky – VK Import, M. Benku 2430, 955 03 Topoľčany, IČO: 34671692 (ďalej VK Import). Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a bude ich akceptovať.

Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Tovar je možné objednávať prostredníctvom internetového obchodu. Odberateľ sa zaregistruje pomocou registračného formuláru, kde vyplní potrebné údaje k fakturácii. Tým sa zároveň zaväzuje, že uvedené údaje sú platné a pravdivé. Potvrdenie objednávky je realizované elektronickou formou zo strany dodávateľa odberateľovi. Týmto potvrdením sa uzatvára kúpna zmluva, z ktorej vyplývajú všetky príslušné práva a povinnosti pre obe strany.

Zmena a storno objednávky

Odberateľovi zostáva právo na úpravu, alebo storno objednávky, až do momentu vyexpedovania tovaru zákazníkovi. Ak už dodávateľ tovar odoslal, odberateľ sa môže ďalej riadiť podľa odseku " Odstúpenie od kúpnej zmluvy". Predávajúci si vyhradzuje právo na storno objednávky (a to iba vo výnimočných situáciach), ale je povinný ihneď informovať odberateľa.

Cena tovaru

Ceny na stránkach E - shopu sú uvedené ako konečné s DPH, bez nákladov na dopravu. Cena tovaru sa riadi aktuálnym cenníkom, platným v čase potvrdenia objednávky. Pri odberoch tovaru nad isté množstvo je možné dohodnúť individuálne cenové a platobné podmienky.

Spôsob platby

Platbu za objednaný tovar je možné realizovať nasledovne:

● platba v hotovosti pri prevzatí (dobierka)

● platba prevodom na bankový účet predávajúceho

Cena poštovného a spôsob dopravy

a)poštová zásielka Všetky produkty uvedené v E - shope VK Import sú zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty. Dodacia lehota je 1 - 4 dni. Poštovné za zásielku, 2. trieda (uvedené v EUR) - je:

● 0,- pri hodnote 30 Euro a viac

● 3,- pre menšie zásielky (peňaženky, opasky,...)

● 4,60 pre rozmernejšie zásielky (tašky, kabelky,...)

Balné neúčtujeme.

b)osobný odber Po telefonickej dohode je možný odber všetkých produktov na adrese VK Import, Ul. Sv. Cyrila a sv. Metoda 4648/3, Topoľčany. Poštovné neúčtujeme.

Nadobudnutie tovaru

Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia. Akékoľvek nedostatky v zásielke je odberateľ povinný oznámiť ihneď po jej prebraní, inak sa považuje tovar za riadne dodaný. Vlastnícke právo na tovar prechádza na odberateľa dňom zaplatenia.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14. kalendárnych dní od prevzatia zásielky. Odstúpenie od zmluvy je nutné oznámiť dodávateľovi prostredníctvom E – mailu, alebo telefonicky. Poučenie o odstúpení od kúpnej zmluvy nájdete v sekcii Info Linky - časť Formulár na odstúpenie od zmluvy. Tento formulár je nutné vypísať a odoslať E - mailom, alebo zaslať s tovarom. Po obdržaní vráteného tovaru (v pôvodnom stave), spolu s kópiou faktúry a písomnom oznámení o odstúpení, pracovníci VK Importu vrátia finančnú čiastku na bankový účet odberateľa (nutné uviesť pri vrátení tovaru), alebo na jeho adresu v lehote do 14 dní. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Reklamácie

Dodávateľ zodpovedá za prípadné chyby na výrobku. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. Výrobné vady sa spravidla prejavia už po krátkodobom používaní, preto treba reklamáciu uplatniť bez odkladu, t.j. hneď po zistení chyby. Záruka sa nevzťahuje na zmeny výrobku, vzniknuté v dôsledku nedodržania návodu na používanie a na zmeny výrobku v dôsledku prirodzeného opotrebovania. Životnosť výrobku závisí od spôsobu a intenzity používania, nemusí byť vždy totožná s dĺžkou záručnej doby. Akákoľvek svojvoľná úprava je tiež dôvod na zamietnutie reklamácie.

Spôsob uplatnenia reklamácie

Pri výskyte chyby na výrobku kontaktujte dodávateľa elektronickou poštou, alebo telefonicky. Kupujúci odošle reklamovaný tovar s kópiou faktúry a popisovým listom o závade pracovníkom VK Importu na adresu uvedenú vo faktúre (Vladimír Krátky VK Import, M. Benku 2430/8, 955 03 Topoľčany). Reklamačné konanie dodávateľ vybaví do 30 dní od prevzatia reklamácie.

Alternatívne riešenie sporov

Ak kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie, alebo sa domnieva, že boli porušené jeho práva, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej ARS) v zmysle zákona 391/2015 Z. z. Tento návrh môže podať elektronicky na Slovenskú obchodnú inšpekciu (E - mail: ars@soi.sk, tel.: 0258272123), alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Tento spôsob riešenia sporu sa netýka odberateľa, ktorý objednal tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ktorý nepožiadal dodávateľa o nápravu, ktorého dodaný tovar neprevyšuje hodnotu 20,- EUR. ARS služba je spoplatnená, podávajúci hradí 5,- EUR. ARS neodopiera právo odberateľa na súdne riešenie sporu.

Orgán dozoru:

Kontakt pre príslušný orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, odbor výkonu dozoru

Staničná 9, P.O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1

tel.: 037/7720216, E – mail: nr@soi.sk

Ochrana osobných údajov

Pre uskutočnenie elektronického nákupu je nevyhnutný styk dodávateľa s osobnými údajmi odberateľa.  Odoslaním objednávky dáva kupujúci (odberateľ) súhlas so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov a údajov o jednotlivých nákupoch. Pre dodanie zásielky objednaného tovaru, pracovníci VK Importu požadujú od odberateľa meno, priezvisko, dodaciu adresu, telefonický a E-mailový kontakt. Pracovníci VK Importu sa zaväzujú, že tieto zverené údaje neposkytnú tretím osobám, zabránia ich zneužitiu - budú s nimi zaobchádzať v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.  Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o opravu, tiež o vymazanie svojich osobných údajov z databázy E - shopu. Informačný systém osobných údajov E - shopu VK Import je zaregistrovaný na Úrade ochrany osobných údajov SR.

Prajeme príjemný nákup!
QR kód