PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov

 

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré mátev súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“)


Kto je správca?


Sme firma VK Import, Vladimír Krátky, M. Benku 2430, 95503 Topoľčany IČO:34671692 ktorá prevádzkuje internetový obchod www.vkimport.sk.
Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. Určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.


Kontaktné údaje


Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na adrese M. Benku 2430, 95503 Topoľčany , prípadne telefonicky 0 907 709 854 alebo e-mailom vkimport@zoznam.sk


Vyhlásenie


Prehlasujem, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

budem spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti alebo udeleného súhlasu,

plním podľa článku v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“) informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,

umožním Vám a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plnenie Vašich práv v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“).


Rozsah osobných údajov a účely spracovania


Spracovávam osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

a) Poskytovanie služieb a plnení zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy - dodanie tovaru na Vašu adresu.

b) Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

c) Marketing - zasielanie newsletteru

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavia, na čo klikáte v e-mailu a kedy je najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení.
Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 10 rokov od poslednej objednávky.
Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame Vám newslettre len na základe Vášho súhlasu, po dobu 10 rokov od udelenia.


Cookies


Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate.
Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu.

Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.


Zabezpečenie a ochrana osobných údajov


Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja.
Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známa) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.


Odovzdanie osobných údajov tretím osobám


K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. stranu.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov,
ktorí sa na danej spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR 18/2018 Z.z . Sú to: Slovenská pošta, správca servera, poštový server, účtovná firma.


Odovzdávanie dát mimo Európskej únie


Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov


V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: vkimport@zoznam.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačné stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Informácie o osobných údajoch ktoré o Vás vedieme móžete získať
po prihlásení do Vašeho zákazníckeho účtu ak ho máte vytvorený. V záložke GDPR si pomocou tlačitla môžete vyexportovat údaje ktoré o Vás vedieme a stiahnuť si ich.

Vďaka práve na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať aj bez návštevy Vašeho zákazníckeho účtu a my Vám doložíme v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)


Právo na výmaz (byť zabudnutý)


Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh.
Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. Musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom.
O dokončení výmazu Vás budem informovať e-mailom.


Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov


Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.
Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme to mohli napraviť a prípadné pochybenie napraviť.


Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení.


Odber našich emailov môžete ukončiť zaslaním požiadavky o vyradení e-mailom na adresu vkimport@zoznam.sk


Mlčanlivosť


Dovoľujem si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach,
ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami.
Bez vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.


Informácie a poučenie o právach v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu:

- uvedenom v registračnom formulári,

- uvedenom v objednávkovom formulári

- uvedenom v reklamačnom formulári na webovom sídle internetového obchodu na adrese www.vkimport.sk

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť, VK Import, Vladimír Krátky, M. Benku 2430, 95503 Topoľčany IČO:34671692,
oprávnená spracúvať vložené osobné údaje uvedené v registračnom formulári, objednávkovom formulári, reklamačnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie na účely:

- registrácie užívateľov

- vedenia databázy registrovaných užívateľov,

- spracovania objednávok,

- informovania užívateľov o stave objednávok,

- vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a fakturácie.

V prípade, ak budete mať záujem o zrušenie registrácie, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na vkimport@zoznam.sk.

Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania údajov budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu sme povinní uchovávať po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne.

Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli budú poskytované sprostredkovateľom, ktorí s nami zmluvne spolupracujú za účelom dopravy objednaného tovaru, zaúčtovania účtovných dokladov, údržby a správy internetovej aplikácie a podobne. Jedná sa teda o prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz, účtovníci a podobne.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté:

Slovenská pošta

Zoznam registrácii na úrade pre Ochranu osobných údajov:

1. IS www.vkimport.sk číslo


QR kód